مواد آزمایشگاهی پرفروش

لیگنو سولفونات کلسیم | خرید لیگنو سولفونات کلسیم لیگنو سولفونات‌ها از سال‌ها قبل به عنوان یکی از  افزودنی‌های شیمیایی مهم مورد مصرف در صنعت بتن کاربرد داشته است. لیگنو سولفونات کلسیم یک پودر قهوه‌ای رنگ مایل به زرد قهوه‌ای است که از خمیر چوب سولفیت چوب نرم استخراج می‌شود. لیگنو سولفونات‌ها یا لیگنین سولفونیک پلیمرهای الکترولیتی آنیونی محلول در آب هستند.  خواص فیزیکی و شیمیایی لیگنو سولفونات کل...