پتاسیم هیدروکسید - پتاسیم هیدروکسید | خرید پتاسیم هیدروکسید | فروش پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروکسید | خرید پتاسیم هیدروکسید | فروش پتاسیم هیدروکسید   پتاسیم هیدروکسید : ترکیبی معدنی با فرمول KOH است که بیشتر با نام پتاس شناخته می‌شود. پتاس در کنار سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور (NaOH) از قوی‌ترین بازها به شمار می‌روند. پتاسیم هیدروکسید استفاده‌های صنعتی بسیاری دارد که بیشتر این کاربردها بر پایه‌ی خاصیت سوزآوری و واکنش با اسیدها است. برآورد تولید جهانی پتاسیم هیدروکسید در س...