گلیسیرین  - گلیسیرین | خرید گلیسیرین | فروش گلیسیرین |قیمت گلیسیرین

گلیسیرین | خرید گلیسیرین | فروش گلیسیرین |قیمت گلیسیرین   گلیسیرین : یا گلیسرول(۱،۲،۳ پروپنتریول) یک ترکیب ساده چند هیدروکسیدی(پولیول) است و الکلی نوع سوم محسوب می‌شود. گلیسیرین مایعی بی‌رنگ، بی‌بو، با مزه‌ای شیرین و در غلظت‌های پایین غیر سمی است. این ماده شیمیایی با فرمول HOCH۲CHOHCH۲OH است که تیره آن در بسیاری از چربی‌ها که نام گلیسیرید شناخته می‌شوند، یافت شده است. گلیسیرین با داشتن سه ...