نمایندگی شرکت مرک - نمایندگی شرکت مرک | نمایندگی شرکت مرک آلمان | مرک | خرید مرک آلمان

نمایندگی شرکت مرک | نمایندگی شرکت مرک آلمان | مرک   برند مرک در سال 1668 ، فردریش ژاکوب مرک داروخانه انگل (Engel) را در آلمان خریداری کرد. تبدیل مرك به یك شركت صنعتی محور در سال 1827 توسط امانوئل مرك زمانیکه او آلكالوئیدها را برای توزیع به شیمیدان ها جداسازی کرد، صورت گرفت. باگذشت زمان شرکت مرک مواد شیمیایی بسیار خالصی را تهیه کرد و اولین فرایند های بیوتکنولوژی در این زمینه آغاز شد .مرک ...