تاریخ انقضا مرک | نحوه تشخیص تاریخ انقضای مواد شیمیایی مرک

تاریخ انقضا مرک | نحوه تشخیص تاریخ انقضای مواد شیمیایی مرک تاریخ انقضا مرک | نحوه تشخیص تاریخ انقضای مواد شیمیایی مرک : لیبل مرک MERCK بر روی محصولات مرک لیبل یا برچسب کالایی درج شده که شناخت محصول مواد شیمیایی مرک را برای مصرف کننده آسانتر می کند تا مصرف کننده شناخت و استفاده درست تری از محصولات مرک داشته باشد.  که اصولا لیبل مرک در برگیرنده اطلاعاتی چون نام محصول ، شماره کاتالوگ ، مق...