CAT Number - پیدا کردن CAT Number مواد آزمایشگاهی | CAT Number

پیدا کردن CAT Number مواد آزمایشگاهی شماره کاتالوگ ماده شیمیایی (Cat Number – کاتالوگ نامبر) چیست و چگونه آن را بیابیم؟ CAT Number مواد آزمایشگاهی، شماره ای است که کارخانه تولید کننده انحصارا برای محصول تولیدی خود در نظر می گیرد و یکی از اطلاعات تولیدی محصول می باشد که بر روی بسته بندی محصول نیز درج می شود. اسامی مختلف شماره کاتالوگ شماره کاتالوگ ماده شیمیایی با اسامی دیگری نیز معرفی می شو...