نمایندگی محصولات شرکت لونزا در ایران - نمایندگی محصولات شرکت لونزا در ایران | Lonza

نمایندگی محصولات شرکت لونزا در ایران | Lonza شرکت لونزا در سال 1897 در سوییس تاسیس شد که در آن اوایل کاربید کلسیم و استیلن تولید می کرد. در سال 1909  لونزا به Visp می رود و کودهای مصنوعی را از نیتروژن ، آمونیاک و کاربید کلسیم تولید می کند. در سل 1947 تولید کتن و دیکتن را آغاز می کند. همینطور با گذشت سال ها و پیشرفت کمپانی lonza به محصولات آن اضافه می شد، تا اینکه در سال 1980 فعالیت بیزینسی خ...